Zásady používání cookies

Na tomto místě vás informujeme o způsobu, jakým shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžete prostřednictvím těchto internetových stránek poskytnout.

Používáme soubory cookie a podobné softwarové nástroje zejména za tím účelem, abychom rozpoznali Vaše uživatelské preference a zvláště nejvíce oblíbené oblasti našeho webu. Tyto informace následně slouží ke zdokonalení designu našich webových stránek, čímž se pokoušíme ještě více zvyšovat jejich uživatelský komfort. Mimo jiné pro tytéž účely používáme analytické nástroje Google Analytics a dále také soubory cookies.

1) Funkce a použití cookies

Cookies jsou malé soubory, které ve vašem PC, notebooku nebo mobilním zařízení ukládá webová stránka, kterou prohlížíte. Můžeme z toho poznat např. to, zda mezi Vaším koncovým zařízením a našimi stránkami již došlo ke spojení, nebo který jazyk nebo jiná nastavení preferujete. Vezměte prosím na vědomí, že soubory cookie mohou obsahovat i osobní údaje.

V tzv. cookies liště, která se na Vašem prohlížeči objevila při navštívení našeho webu a v tomto článku, jsou uvedeny kategorie cookies, které používáme, a bližší informace k těmto cookies. V cookies liště můžete nastavit, s využitím kterých cookies souhlasíte a se kterými nikoliv. Takto udělený souhlas je považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve vztahu k cookies. Dále v nastavení svého PC, resp. prohlížeče, určujete, zda má prohlížeč umožnit webové stránce ukládat cookies do Vašeho koncového zařízení.

Naše webové stránky si tak můžete prohlížet i bez souhlasu s používáním souborů cookies (vyjma tzv. nutných cookies, bez kterých nemůže webová stránka správně fungovat). Tj. můžete jejich používání odmítnout a cookies také kdykoliv smazat tak, že zvolíte odpovídající nastavení na Vašem koncovém zařízení. Můžete postupovat např. takto:

a) Většina prohlížecích programů je implicitně nastavena tak, že cookies akceptujete automaticky. Toto nastavení změníte tak, že ve svém prohlížeči aktivujete nastavení “neakceptovat cookies”. Cookies, které se do Vašeho počítače už dostaly, můžete kdykoliv vymazat. Podrobnosti o nastavení této funkce najdete v návodu k Vašemu prohlížeči anebo v pokynech výrobce koncového zařízení.

b) Stejně jako používání souborů cookies je i jejich odmítnutí nebo smazání vázáno na použité zařízení a také na použitý prohlížeč. Proto musíte soubory cookie odmítnout nebo smazat pro každé Vaše zařízení a při použití více prohlížečů i pro každý prohlížeč samostatně.

Upozorňujeme Vás však, že pokud se rozhodnete nepoužívat soubory cookie, nemusí být k dispozici všechny funkce našich webových stránek nebo budou jednotlivé funkce k dispozici jen omezeně.

Sdělujeme, že můžeme používat cookies třetích stran, konkrétně Google Analytics pro analýzu návštěvnosti (viz níže).
Na této stránce používáme následující cookies:

2) Identifikace správce a kontaktní údaje

Sdělujeme Vám, že správcem osobních údajů je naše společnost:
(dále jen „Správce“ nebo “My”).
Naše kontaktní údaje:
WEB Větrná Energie s.r.o.
se sídlem Brno, Ríšova 149/21, 641 00 Brno
IČ 26282895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 41762

3) Shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. V těchto informacích o ochraně osobních údajů se pokoušíme Vám vysvětlit, jakým způsobem osobní údaje shromažďujeme a jak je zpracováváme.
Dovolujeme si Vás upozornit, že naše zásady ochrany osobních údajů pro používání našich webových stránek se nevztahují na Vaše aktivity na webových stránkách jiných poskytovatelů nebo sociálních sítích, na které můžete přejít prostřednictvím odkazů z našeho webu. Je tedy nutno se informovat na webu poskytovatelů či webu sociálních sítí o jejich pravidlech ochrany osobních údajů a dále o tom, jakým způsobem dochází ke zpracování osobních údajů, apod.

V případě, že navštívíte náš web, zpracováváme a ukládáme určité údaje o Vašem prohlížeči a operačním systému, který používáte, a další údaje, podle nastavení cookies. Pokud nám sdělíte jiné osobní údaje (např. jako součást jakékoli registrace, soutěže o ceny, kontaktního formuláře, průzkumu, a také v takových případech jen tehdy, pokud je nám to dovoleno na základě Vašeho souhlasu nebo podle platných právních předpisů), tak dochází k uchování a zpracování také těchto osobních údajů.

4) Účely použití

Osobní údaje shromážděné při návštěvě našeho webu používáme, abychom Vám umožnili co nejvyšší stupeň komfortu při jeho užívání a rovněž abychom chránili naše informační systémy proti útokům a jinému protiprávnímu jednání třetích osob.

Pokud nám další osobní údaje sdělíte (např. jako součást jakékoli registrace, soutěže o ceny, kontaktního formuláře, průzkumu, a také v takových případech jen tehdy, pokud je nám to dovoleno na základě Vašeho souhlasu nebo podle platných právních předpisů), využíváme tyto údaje pro dané účely, pro které nám z Vaší strany byly sděleny a dále pro účely správy zákazníků a v případě potřeby pro účely plnění smlouvy, a to vždy v rozsahu, který je k tomu potřebný.

Dovolujeme si Vám sdělit, že nemáte zákonnou ani smluvní povinnost sdělovat nám své osobní údaje. Je ovšem možné, že některé funkce našeho webu závisí právě na předání a zpracování Vašich osobních údajů. Pokud nám v těchto případech své osobní údaje nesdělíte a my je nemůžeme z tohoto důvodu zpracovat, může to mít za následek, že tyto funkce webu nebudou dostupné nebo budou fungovat jen omezeně.

5) Právní základ zpracování

Sdělujeme Vám, že Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na některém z níže uvedených právních základů (právních titulů):
a) Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, tedy tento souhlas představuje právní základ pro zpracování (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR).

b) Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely plnění smlouvy s Vámi, tak právním základem je právě takové plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR).

c) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů nutné pro splnění našich právních povinností, jsme k tomu oprávněni na základě právního titulu plnění právní povinnosti, jež se na nás vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. d) nařízení GDPR).

d) Dále můžeme zpracovávat některé osobní údaje za účelem výkonu našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích stran, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f ) nařízení GDPR. Oprávněnými zájmy jsou zejména: zachování funkčnosti našich systémů IT, ochrana právních nároků, apod. V těchto případech Vám svědčí námitka proti zpracování (viz níže).

6) Vymazání Vašich osobních údajů
Sdělujeme Vám, že Vaše osobní údaje vymažeme bezodkladně poté, co pomine účel, pro který jsme údaje shromáždili a zpracovali. Po této lhůtě pokračuje uložení jen tehdy, pokud to vyžadují zákony, předpisy nebo jiná právní ustanovení Evropské unie nebo ČR či některého jiného členského státu Evropské unie, které se na nás vztahují.

Lhůty pro uchování a vymazání souborů cookies jsou uvedeny v cookies liště, která se objevila na Vašem prohlížeči při návštěvě našeho webu.

7) Předávání osobních údajů třetím osobám. Sociální pluginy
Na našem webu používáme či můžeme používat tzv. „Sociální pluginy“ sociálních sítí, jako např. Facebook, Twitter a Google+. Pro Vaši informaci uvádíme, že tyto sociální pluginy užíváme takto:

Když navštívíte náš web, sociální pluginy jsou deaktivovány, tj. žádný přenos dat provozovatelům těchto sítí neprobíhá. Pokud byste chtěli některou z těchto sítí použít, klikněte na příslušný sociální plugin, čímž se naváže přímé připojení se serverem příslušné sítě. Máte-li v dané síti uživatelský účet a v okamžiku aktivace sociálního pluginu jste tam přihlášeni, může tato síť Vaši návštěvu našeho webu přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Chcete-li tomu zabránit, před aktivací tohoto sociálního pluginu se z této sítě odhlaste.

Jakmile sociální plugin aktivujete, síť přenese obsah, který se tím zpřístupní, přímo do Vašeho prohlížeče, který jej integruje do našich webových stránek. V takovém případě může dojít i k přenosu dat, který iniciuje a řídí příslušná sociální síť. Pro Vaše připojení k sociální síti, přenosu dat mezi sítí a Vaším systémem a pro Vaše interakce na této platformě platí výhradně pravidla ochrany osobních dat příslušné sítě.

Sociální plugin zůstane aktivní, dokud neprovedete jeho deaktivaci nebo nevymažete své cookies. Pokud kliknete na odkaz na nabídku, může se stát, že se osobní údaje dostanou k poskytovatelům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, které z pohledu Evropské unie („EU“) pro zpracování osobních údajů nezaručují „přiměřenou úroveň ochrany“ vyhovující standardům EU. Vezměte prosím tyto okolnosti v úvahu, ještě než na odkaz kliknete, čímž se spustí přenos Vašich dat.

8) Vyhodnocování uživatelských dat; používání analytických nástrojů
Rádi bychom obsahy našeho webu cíleně přizpůsobili Vašim zájmům a tím i zlepšili naši nabídku a poskytované služby pro Vás. Abychom rozpoznali uživatelské preference a obzvláště oblíbené oblasti webových stránek, používáme tak jako většina ostatních obdobných webů, následující analytický nástroj: Google Analytics.

Při použití tohoto analytického nástroje může dojít k přenosu dat na servery umístěné v USA a tam dojde i k jejich zpracovávání. Přitom prosím vezměte na vědomí následující: V USA z pohledu práva Evropské unie neexistuje „přiměřená úroveň ochrany“ pro zpracování osobních údajů. K předávání dochází zejména na základě standardních smluvních doložek (SSD), dle podmínek poskytovatele analytického nástroje.

Google bude používat tyto údaje jen pro účely vyhodnocování Vašeho způsobu používání webových stránek a vytváření zpráv o aktivitě webových stránek. Google může poskytnout tyto údaje rovněž třetím stranám v případě, že to bude požadováno zákonem nebo v případě, kdy údaje budou pro Google zpracovávat třetí strany. Google nebude spojovat IP adresu Vašeho počítače s jakýmikoli jinými údaji, které bude mít k dispozici. Podrobné informace o službě Google Analytics a ochraně osobních údajů jsou dostupné na adrese http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

Pokud nechcete, abychom o Vaší návštěvě na našich webových stránkách pomocí uvedených analytických nástrojů shromažďovali a vyhodnocovali informace, můžete to do budoucna kdykoliv odmítnout („Opt-Out“).

Vaše odmítnutí se implementuje nastavením souboru cookie opt-out ve Vašem prohlížeči. Tento soubor cookie slouží výhradně k identifikaci Vaší námitky. Vezměte prosím na vědomí, že cookie opt-out je z technických důvodů funkční pouze v prohlížeči, v němž byl nastaven. Pokud cookies vymažete nebo použijete jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musíte opt-out provést znovu.

Můžete zabránit přenosu svých dat a jejich shromažďování a zpracování společností Google. O tom Google informuje na následujícím odkazu: Google Analytics opt-out
Uživatelsky orientované informace (targeting a retargeting)
Abychom mohli náš online marketing (např. bannerovou reklamu) na webových stránkách našich partnerů pro retargeting lépe přizpůsobit Vašim potřebám a zájmům, používáme tzv. retargetingové technologie. Přitom se v souborech cookies ukládá Váš zájem o naše produkty a služby. Tyto soubory cookie se načítají a používají při návštěvách jiných webových stránek, které spolupracují s našimi retargetingovými partnery, abyste mohli být informováni co nejlépe podle svých zájmů. To se provádí anonymně, tj. není možné Vás prostřednictvím retargetingu identifikovat.

Pokud nechcete, abychom my a naši retargetingoví partneři shromažďovali, ukládali a analyzovali informace o Vaší návštěvě, a upravovali bannerovou reklamu podle Vašich zájmů, můžete to kdykoliv odmítnout (Opt-Out).

Pro technickou realizaci této námitky bude ve Vašem prohlížeči uložen soubor cookie opt-out. Tento soubor cookie slouží výhradně k identifikaci Vaší námitky. Vezměte prosím na vědomí, že cookie opt-out lze z technických důvodů použít pouze pro prohlížeč, z něhož bylo nastaven. Pokud cookies vymažete nebo použijete jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musíte opt-out provést znovu.

Používání souborů cookies třetími stranami – poskytovateli služeb můžete spravovat i deaktivovat na následující webové stránce: youronlinechoices.com

9) Způsob a zásady zpracování osobních údajů
Osobní údaje budeme zpracovávat manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím k tomu oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializovaných společností. Osobní údaje jsou uchovávány zabezpečeným způsobem. Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše údaje, které spravujeme, proti manipulaci, ztrátě, zničení a přístupu neoprávněných osob.

Prohlašujeme, že veškeré zpracování osobních údajů subjektu údajů, popřípadě jejich nezbytné předávání, bude prováděno plně s ohledem na soukromí subjektu údajů a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.
10) Další informace o zpracování osobních údajů
Další informace ohledně obecného zpracování Vašich osobních údajů, včetně poučení o Vašich právech a možnostech jejich uplatnění, jsou uvedeny v obecných Zásadách zpracování osobních údajů, dostupných na našem webu.